• Niet goed geld terug
 • Snelle levering
 • Veilig betalen
 • TOP
 • Betaalinformatie

  Sportwinkel24 biedt diverse veilige betaalmogelijkheden aan. Zo kunt u uw bestelling betalen via creditcard, iDEAL, MisterCash of bankoverschrijving .

  Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U rekent af in de vertrouwde internetbankieromgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u gewend bent.

  Mistercash is een betaalsysteem in België en is te vergelijken met het iDEAL betaalsysteem in Nederland. Het gebruik ervan is eenvoudig, snel en vooral veilig en betrouwbaar.

  Indien u kiest voor de optie ‘Bank overschrijving’ ontvangt u na het plaatsen van de bestelling een e-mail met de betaalgegevens.

 • Klantenservice

  Contact

  Heeft u een vraag over een product of over een bestelling die gemaakt is op onze website? De medewerkers van Sportwinkel24staan graag voor u klaar, dus neem gerust contact met ons op!

  Tel: 0497-555497

  Maandag t/m vrijdag
  Van 9.00 tot 17.00 uur

  Buiten deze tijden kunt u een e-mail sturen naar verkoop@sportwinkel24.nl , waarop u binnen 36 uur een reactie kunt verwachten.

 • Retourinformatie

  Heeft u zich bedacht? Sportwinkel24 biedt u de mogelijkheid binnen 14 dagen niet gebruikte artikelen in de onbeschadigde verpakking te retourneren. Slechts de door Sportwinkel24 gemaakte verzend- en administratiekosten worden bij u in rekening gebracht. Ook bij het retourneren van een bestelling welke onder de garantie voorwaarden valt, zijn de kosten voor het retourneren voor uw rekening.

  Goederen welke door u retourgezonden worden, dienen op de buitenzijde van de verpakking (dus niet in de verpakking) voorzien te zijn van een enveloppe met het compleet ingevulde retourformulier.
  Download het retourformulier hier.

  Ons adres is:
  Sportwinkel24
  Hof 51
  5571 CB, Bergeijk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Sportwinkel24.nl.

 

Artikel 1. Algemeen

 • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Sportwinkel24.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 • 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Sportwinkel24.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 4. Sportwinkel24.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Sportwinkel24.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

 • 1. Sportwinkel24.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

 • 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 • 2. Sportwinkel24.nl behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 • 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Sportwinkel24.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 4. Sportwinkel24.nl kan de overeengekomen prijs laag houden door het ter beschikking stellen van uw gegevens aan derden. Door het aangaan van deze overeenkomst (door de aankoop van goederen dan wel de aanmelding voor de nieuwsbrief), geeft u Sportwinkel24.nl expliciet het recht uw gegevens te delen met andere webwinkels en online verkoop concepten.

Artikel 4. Levertijd

 • 1. Alle door Sportwinkel24.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Sportwinkel24.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Sportwinkel24.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 • 2. Overschrijding van de door Sportwinkel24.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 • 3. In geval Sportwinkel24.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Sportwinkel24.nl op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 • 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Sportwinkel24.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 • 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Vanwege de snel wisselende collecties en partijaanbiedingen, kan de kleur of motief op getoonde foto enigszins afwijken van het te leveren product. 
 • 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sportwinkel24.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 • 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Sportwinkel24.nl de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Sportwinkel24.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 • 4. In afwijking van lid 3 zal Sportwinkel24.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Sportwinkel24.nl kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

 • 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Sportwinkel24.nl naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
 • 2. De vorderingen van Sportwinkel24.nl op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Sportwinkel24.nl ter kennis gekomen omstandigheden Sportwinkel24.nl goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Sportwinkel24.nl de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • 3. In de hierboven genoemde gevallen is Sportwinkel24.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Sportwinkel24.nl schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

 • 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product(dagaanbieding) heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen twee (2) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Sportwinkel24.nl te ontbinden. De klant dient hiervoor een goede reden op te geven, zulks ter beoordeling aan Sportwinkel24.nl.nl.
 • 2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Sportwinkel24.nl te melden. De klant dient het product - na overleg met Sportwinkel24.nl - te sturen naar een door Sportwinkel24.nl vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 • 3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Sportwinkel24.nl ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Sportwinkel24.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Sportwinkel24.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.Sportwinkel24.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Sportwinkel24.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
 • 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Sportwinkel24.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Sportwinkel24.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Sportwinkel24.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

 • 1. Sportwinkel24.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sportwinkel24.nl, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding

 • 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
 • 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
 • 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling

 • 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering van het bestelde product(actie van de dag) uitsluitend bij vooruitbetaling.
 • 2. Als de Afnemer een factuur van Sportwinkel24.nl niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Sportwinkel24.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11. Garantie

 • 1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7 
 • 2. In geval door Sportwinkel24.nl.nl aannemelijk gemaakt is dat producten aangewend zijn voor wederverkoop, wordt geen garantie verleend op het geleverde product alsook vervalt ieder recht op retour.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 • 1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Sportwinkel24.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 • 2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Sportwinkel24.nl, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Sportwinkel24.nl heeft voldaan.
 • 3. Ingeval Sportwinkel24.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Sportwinkel24.nl op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht

 • 1. Indien Sportwinkel24.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 • 2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Sportwinkel24.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
 • 3. Sportwinkel24.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

 • 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sportwinkel24.nl.
 • 2. Indien een klacht gegrond is zal Sportwinkel24.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.
 • 3. Ofschoon wij de uiterste zorg besteden aan de getoonde afbeeldingen en vermelde productgegevens, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 • 4. Klachten welke op welke wijze danook in de openbaarheid gebracht worden, worden niet ontvankelijk verklaart door de directie van Sportwinkel24.nl.nl. Schade voor Sportwinkel24.nl.nl welke voortvloeit uit openbare communicatie kan op de veroorzaker verhaald worden. 

Artikel 15. Toepasselijk recht

 • 1. Op elke overeenkomst tussen Sportwinkel24.nl en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Sportwinkel24.nl, onderdeel van Webelephant BV
Vestigingsadres: Mauritssingel 8, 4811CP Breda
Telefoonnummer: 076-8867377
We zijn telefonisch bereikbaar op: Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00
E-mailadres: info@webelephant.nl
KvK-nummer: 57562008
BTW-nummer: NL852633610B01